Most „Obrenovac“

Prefabrikovani čelični segmenti u pogonu „Mostogradnje“ sa ugrađenom hidroizolaicjom sistem Elimiantor, 2-slojni, kolovozni zastor tvrdoliveni asfalt, površine 5.500m2.

Na pešačkim stazama sistem Bridgemaster na čeličnoj podlozi kao hidroizolacioni i kolovozni zastor površine 2.250m2.