Pruga Beograd-Bar

Rekonstrukcija mostova na pruzi Beograd-Bar, na deonici Vrbnica-Bar u Crnoj Gori; betonske konstrukcije koje su stare 60-ak godina, nikad nisu popravljane, te je za sistem hidroizolacije kolovozne ploče izabran sistem „Eliminator“. Nakon uklanjanja tucaničkog zastora, pregleda betonske podloge i eventualne reparacije loših mesta, vršena je ugradnja Eliminator sistema hidroizolacije. Glavni izazov na projektu je ograničeno vreme za sve radove na mostu , a to je bilo nekoliko sati dnevno u toku zaustava saobraćaja. Zbog svojih jedinstvenih karakteristika brzog vezivanja i očvršćavanja, sistem Eliminator je bio jedini mogući izbor, pružajući adekvatnu zaštitu kolovozne ploče, kao i unutrašnjosti betonskih kanala za smeštaj instalacija. Jedna od važnih karakteristika Eliminator-a je da njemu nije potrebna mehanićka zaštita, već je novi tucanik direktno ugrađivan na Eliminator. Na betonsku podlogu je ugrađivan prajmer za beton PAR-1, potom ugradnja Eliminator-a. Obzirom da na većem broju konstrukcija nije uklanjan šinski prigbor sa pragovima, već je isti samo odignut nekih 0,3-0,5m iznad kolovozne ploče, Eliminator je morao bitiugrađivan ručno uz pomoć rolera. Na konstrukcijama koje su imale duže vreme obustavljenog saobraćaja, kao i da su uklonjene šine, vršena je ugradnja Elimianator-a prskanjem.