Vijadukt „Čortanovci“

U okviru projekta izgradnje brze pruge Beograd-Budimpešta, izgrađen je vijadukt Čortanovci, koji je najduži železnički vijadukt u Srbiji.

Njegova dužina dostiže 3 km, a visina pojedinih stubova – 26 metara, što se može uporediti sa visinom osmospratnice. Vijadukt je projektovan na izlazu iz tunela Čortanovci ispred Sremskih Karlovaca i proteže se u plavnom delu Dunava. 

RŽD International, kao glavni izvođač je kao i na svim ostalim mostovskim konstrukcijama koje radi u Srbiji izabrao sistem „Eliminator“. Ugrađen je dvoslojni sistem „Elimiantor“ u skladu sa EU regulativom, po pravilima ETAG033 za betonske konstrukcije.

Površina betonske ploče je prvo sačmarena, kako bi se skinuo sloj cementnog mleka i eventualno segregirani delovi betona. Potom je na tako pripremljenu površinu ugrađen prajmer za beton PAR-1. Prajmer je nanesen i na vertikalne delove ivičnog venca, do visine ugradnje tucaničkog zastora (5cm iznad planirane gornje kote tucaničkog zastora). Potom je ugrađen prvi sloj žute boje „Eliminator-a“, a nakon izvršene vizuelne kontrole, ugrađen i drugi sloj sive boje, ukupne debljine 2,00mm, sa potrošnjom od 3,2kg/m2 (svaki sloj po 1,6kg/m2). Po izvršenoj finalnoj kontroli „Eliminator-a“, dato je odobrenje za ugradnju tucaničkog zastora direktno na „Eliminator“, jer njemu nije potrebna zaštita od zastora.